Veľvyslanec Francúzska navštívil Spojenú školu v Nitre (16/12/2016)

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, spolu s atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu, p. Emmanuelle Daill, navštívili Spojenú školu v Nitre. Pán veľvyslanec sa zúčastnil na dvoch významných podujatiach: udelenie diplomu DELF 61 študentom a udelenie ocenenia « FrancEducation » riaditeľovi Jaroslavovi Macekovi.

Pán veľvyslanec Christophe Léonzi najskôr udelil diplom DELF 61 študentom Spojenej školy v Nitre, ktorý získali počas skúškového obdobia v júni 2016. Diplom štúdia francúzskeho jazyka je oficiálny diplom, ktorý vydáva francúzske ministerstvo školstva a ktorý spadá pod CIEP (Medzinárodné pedagogické centrum). Niektoré školské zariadenia, ako aj Spojená škola v Nitre, sú akreditovaným skúšajúcim centrom DELF.

Diplom DELF platí navždy a je uznaný ne celom svete. Je to pridaná hodnota pre pokračovanie v štúdiu a pri hľadaní zamestnania. Pre niektorých žiakov to bol ich prvý získaný diplom. DELF hodnotí schopnosti komunikovať vo francúzštine a to písomnou a ústnou formou, a potvrdzuje ovládanie jazykových schopností na získanej úrovni (A1, A2, B1, B2).

JPEG

JPEG

Pán Léonzi potom spolu s riaditeľom školy, p. Jaroslavom Macekom, slávnostne odhalili tabuľu , ktorá pripomína, že škola je držiteľom ocenenia « FrancEducation ».

JPEG Spojená škola v Nitre je piatym slovenským školským zariadením, ktoré získalo toto ocenenie od francúzskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja prostredníctvom Agentúry pre vyučovanie francúzštiny v zahraničí (AEFE). Je to jediné zariadenie, ktoré ponúka výučbu humanitných vied vo francúzštine (dejepis, zemepis, občianska výchova).

Pri príležitosti 25. výročia založenia boli v r. 2016 labelizované 4 bilingválne sekcie gymnázií Bratislava (Metodova), Trenčín (Štúr), Banská Bystrica (G.J.G. Tajovského) a Košice (Štefánik).

Cieľom značky – Label « FrancEducation » je šíriť osvetu vo vysoko kvalitnej frankofónnej a bilingválnej oblasti medzi žiakmi, ich rodičmi a širokou verejnosťou. Pre školské zariadenia, ktoré sa zúčastňujú na šírení francúzskeho jazyka a kultúry vo svete, je Label značkou kvality. Vyzdvihuje zariadenia, ktoré ponúkajú posilnenú výučbu francúzštiny a ktoré ponúkajú výučbu nejazykových predmetov vo francúzštine.

Od júna 2016 je vo svete zaznamenaných 158 labelizovaných školských zariadení.

Veľvyslanec Francúzska sa potom zúčastnil viacerých veľkoplošných prezentácií, ktoré pripravili študenti gymnázia a ktoré priblížili mesto Nitru a jeho 80 000 obyvateľov z viacerých pohľadov.

JPEG

Na záver návštevy Nitry sa konal obed v reštaurácii hotelovej časti školy.

Dernière modification : 30/01/2017

Haut de page