VZŤAHY ZAKOTVENÉ V HISTÓRII.....

- Francúzsko-slovenské bilaterálne vzťahy zakotvené v histórii....

Aj bez rozsiahlych výpočtov historických odkazov, môžeme pripomenúť, že vlády Róberta d’Anjou (1308-1342) a jeho syna Ľudovíta (1342-1382) sú historikmi považované za obdobie „Zlatého stredoveku“ na súčasnom slovenskom území, čo viedlo k premenovaniu toho druhého na „Ľudovíta Veľkého“: rozvoj baníctva, založenie Kremnickej minciarne, uznanie rovnosti práv medzi slovenskými a nemeckými občanmi Žiliny kráľom Ľudovítom, zavedenie dobrých susedských vzťahov medzi krajinami strednej Európy, ktorých symbolom bolo stretnutie kráľa Róberta s českým kráľom Jánom Luxemburským a poľským kráľom Kazimírom na Vyšehrade v roku 1335.

Druhou epizódou týchto spoločných dejín, ktorej dvesté výročie sme si nedávno pripomenuli, je podpis Bratislavského mieru 26. decembra 1805. Okrem tejto významnej udalosti historici zdôrazňujú taktiež vplyv francúzskych revolúcií na posilnení slovenského národného vedomia a na činnosť Ľudovíta Štúra. Francúzsko-slovenský generál Milan Rastislav Štefánik, slovenský diplomat Štefan Osuský a Eduard Beneš, ktorý sa neskôr stal prezidentom pripravovali, taktiež v Paríži, založenie Československej republiky. Štefan Osuský sa výrazne angažoval v prospech rozvoja vzájomných francúzsko-slovenských vzťahov a v medzivojnovom období bol výnimočným veľvyslancom.

Podpora, ktorú francúzski vojaci priniesli Slovenskému národnému povstaniu si rovnako zaslúži byť spomenutá, veď hlavne v oblasti Strečna veľa z nich našlo smrť v partizánskom boji proti nacistickej armáde.

Z nedávnej histórie sa patrí spomenúť podporu, ktorú prezident Mitterrand adresoval československým disidentom. Táto vstúpila do povedomia prostredníctvom známych raňajok, na ktoré disidentov pozval v decembri 1988 v Prahe. Po páde komunizmu navštívil prezident Mitterrand Bratislavu už v septembri 1990.

- Vzťahy, ktoré nabrali nový rozmer od nezávislosti Slovenska.......

Francúzsko bolo jednou z prvých krajín, ktorá nadviazala diplomatické vzťahy s novovzniknutou Slovenskou republikou: otvorilo v Bratislave 26. novembra 1992 Generálny konzulát a menovalo najskôr Chargé ď affaires a následne hneď po nadobudnutí nezávislosti Slovenska 1. januára 1993 aj veľvyslanca. Francúzsky minister zahraničných vecí bol prvým členom zahraničnej vlády, ktorý uskutočnil návštevu Slovenska. Stalo sa tak dňa 12. januára 1993.

Perspektíva vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie prispela k posilneniu našich vzájomných politických vzťahov. Z dôležitých návštev slovenských predstaviteľov vo Francúzsku treba pripomenúť návštevu predsedu vlády pána Mikuláša Dzurindu v máji 1999 a návštevu prezidenta republiky pána Rudolfa Schustera v apríli 2000. Ministri zahraničných vecí a ministri európskych záležitostí oboch krajín sa stretávajú pravidelne. Návšteva pána Barniera v apríli 2005 a spoločná návšteva pána Douste-Blazyho a pani Collona v októbri 2005, boli jedny z posledných návštev Slovenska (úplný prehľad bilaterálnych stretnutí nájdete prosím tu). Môžeme ešte pripomenúť návštevu ministerky obrany pani Alliot-Marie v máji 2004 a ministra pre spoluprácu, rozvoj a frankofóniu pána Darcosa v máji 2005.
Vstup Slovenskej republiky do Bezpečnostnej rady OSN, ako nestáleho člena pre obdobie 2006-2007, otvára nové možnosti pre posilnenie vzájomných politických vzťahov.

- Bilaterálne ekonomické vzťahy sa takisto veľmi rozvinuli:

Obchodná výmena prešla z menej ako 1 miliardy francúzskych frankov v roku 1993 na viac ako 1 miliardu eur v roku 2003 a 1,27 miliardy eur v roku 2004, náš export napreduje rýchlejšie ako import a restabilizuje tak od roku 1999 výrazne deficitnú bilanciu.

Francúzsko je s 3,8 % podielom na trhu siedmym dodávateľom Slovenska, za Nemeckom 24,2%, Českou republikou 13,2 %, Ruskom 9,4%, Talianskom 5,6%, Rakúskom 4,4% a Poľskom 3,9%, a jeho ôsmym odberateľom za Nemeckom, Českou republikou, Rakúskom, Talianskom, Poľskom, Maďarskom a USA. Našim výmenám dominujú motorové vozidlá (podiel francúzskych konštruktérov na trhu v roku 2004 bol 21,1%).

Vynímajúc finančný sektor, je Francúzsko hneď za Nemeckom druhým zahraničným investorom na Slovensku. Francúzske spoločnosti investovali od roku 2000 na Slovensku viac ako 5 miliárd eur: 1,4 miliardy Gaz de France (nadobudnutie 24,5 % balíka akcií SPP), 1,1 miliardy France Télécom ( nepriamo, prostredníctvom Orange Slovensko), 1miliardu PSA Peugeot-Citroën rozšírením podniku v Trnave (vytvorenie 3.500 - 4.000 priamych pracovných miesta a ďalších 6.000 nepriamych pracovných miest, predpokladaný objem výroby 300.000 automobilov ročne od roku 2006). Tento projekt mal svojim významom priaznivý dopad na celú ekonomiku Trnavského kraja a bol veľmi dobre prijatý slovenskou verejnosťou. Medzi dôležitými francúzskymi investormi figuruje aj EDF (500 miliónov eur). Zvyšok investícií bol realizovaný prostredníctvom ďalších francúzskych spoločností implantovaných na Slovensku. V súčasnej dobe je na Slovensku registrovaných 300 pobočiek francúzskych podnikov (oproti 130-tim v roku 1999), ktoré v roku 2005 zamestnávali 28.000 pracovníkov. V roku 2006 bude prekročená hranica 30.000 zamestnancov, čo bude predstavovať 6% pracovných miest v slovenskom priemysle. V roku 2005 sa Francúzsko s približne 35-imi projektmi nachádzalo na druhom mieste v počte investičných zámerov na Slovensku.

- V kultúrnej, vedeckej a technickej spolupráci sme rovnako urobili veľký pokrok:

  • Šírenie výučby francúzštiny napreduje: štyri bilingválne sekcie na gymnáziách, tri bilingválne univerzitné špecializácie (ekonomika, riadenie, právo), posilnenie francúzštiny vo všeobecnej výučbe (zahŕňa približne 10% žiakov, ktorých úroveň vysoko presahuje úroveň ostatných krajín regiónu), aj keď sa francúzština nachádza za nemčinou (37%) a angličtinou (34%). Posilnenie francúzskej ekonomickej pozície implantáciou PSA vytvorilo priaznivé podmienky aj pre výučbu francúzskeho jazyka. Otvorenie Francúzskej školy v Bratislave, na začiatku školského roka 2003-2004, pozostávajúcej z dvoch sekcií (materskej a základnej školy) je toho taktiež znakom. Naša činnosť sa zameriava na zlepšenie situácie vo výučbe francúzštiny hlavne na druhom stupni. Ide predovšetkým o podporu pri vytváraní nových bilingválnych oddelení, vo vysokoškolskom vyučovaní a vo výskume o vytváranie univerzitných čiastočne frankofónnych špecializácií, o zavádzanie projektu vzdelávania na technických vysokých školách a spustenie programu integrovaných činností. Opiera sa tiež o ponuku univerzitného vzdelávania, Francúzsko je druhou destináciou slovenských študentov.
  • Naša činnosť sa zameriava na podporu integrácie Slovenskej republiky v EU a tiež na podporu posilnenia jej administratívnych kapacít /jazykové vzdelávanie úradníkov štátnej správy/. Táto priorita sa odráža v našej plynulej angažovanosti v inštitucionálnych twinningoch PHARE: v období rokov 1998-2003 Francúzsko získalo 16 z celkového počtu 62 twinningov uskutočnených Slovenskou republikou, čo ho radí na 2. miesto za Nemecko, so silne zakotveným odborným poradenstvom v niekoľkých kľúčových sektoroch /JAI, ekonomická a sociálna súdržnosť, verejné financie, regionálny rozvoj, modernizácia a decentralizácia administratívy/.
  • Okrem iného, slovenské úrady aktívne podporujú zavedenie ambiciózneho programu výučby francúzskeho jazyka pre 250 štátnych úradníkov, ktorí majú na starosti európske otázky, za účelom jednoduchšieho začlenenia do pracovných skupín a negociácií v rámci európskych inštitúcií. Projekt je realizovaný s finančnou podporou AIF. V spolupráci s CEES (Centrum Európskych štúdií v Štrasburgu) boli v rokoch 2004 a 2005 okrem iného organizované aj prípravné zasadania konkurzov do európskych inštitúcií pre frankofónnych kandidátov. 7. marca 2006 bolo na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky podpísané Memorandum, ktoré prináša uvedenému projektu veľkú podporu, a to na najvyššej úrovni.
  • Napokon, cieľom našej činnosti je posilnenie regionálnej spolupráce a podpora regionálneho rozvoja, tiež v oblasti turizmu a obnoviteľných energií. Päť z ôsmich slovenských regiónov už podpísalo dohodu o spolupráci s regiónmi z Francúzska. Každoročne sú organizované zasadania francúzsko-slovenskej regionálnej spolupráce a semináre zamerané na prístup miestnych samospráv Slovenska k európskym štrukturálnym fondom.

Dernière modification : 05/04/2006

Haut de page