Spoločné vyhlásenie veľvyslanectiev k právam LGBTI+

Spoločné vyhlásenie

Bratislava, 17.7.2019

Ako medzinárodní priatelia a partneri Slovenskej republiky sa pripájame k oslavám PRIDE a zdôrazňujeme náš záväzok chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Prvý Dúhový pochod PRIDE v Banskej Bystrici 29. júna, a Dúhové pochody v Bratislave 20. júla a v Košiciach 24. augusta, spolu s ďalšími podujatiami PRIDE, sú oslavou významných prínosov LGBTI+ osôb pre spoločnosť a podporujú rešpekt pre všetkých ľudí. Veríme, že tieto podujatia budú aj ďalej napomáhať šíreniu pozitívnych spoločenských postojov voči LGBTI+ členom rodiny, susedom, kolegom a priateľom.

Ako je uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu. Naše vlády uznali túto skutočnosť za základnú pravdu. Stojíme za príslušníkmi LGBTI+ komunity a za právo všetkých osôb na využívanie ich základných slobôd. Potvrdzujeme takisto zásady Charty základných práv Európskej únie, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Uznávame významné prínosy LGBTI+ osôb pre spoločnosť. Vítame úsilie zamerané na ochranu a presadzovanie ľudských práv všetkých ľudí v Slovenskej republike, vrátane LGBTI+ osôb, a zároveň povzbudzujeme vládu v tom, aby podporovala inciatívy smerujúce k zvýšeniu miery tolerancie v slovenskej spoločnosti. Každý si zaslúži bezpečné prostredie bez násilia a obťažovania. Presadzovanie rovnosti je v súlade s medzinárodnými záväzkami naších vlád. Povzbudzujeme každého, aby podporoval a presadzoval všetky ľudské práva pre všetkých ľudí. Inkluzívna a rozmanitá spoločnosť založená na rovnosti, rešpekte a slobode je v prospech všetkých.

Signatári:
Veľvyslanectvo Argentíny
Veľvyslanectvo Austrálie
Veľvyslanectvo Belgicka
Veľvyslanectvo Bulharska
Veľvyslanectvo Českej republiky
Veľvyslanectvo Cypru
Veľvyslanectvo Dánska
Veľvyslanectvo Fínska
Veľvyslanectvo Francúzska
Veľvyslanectvo Grécka
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Veľvyslanectvo Írska
Veľvyslanectvo Islandu
Veľvyslanectvo Kanady
Veľvyslanectvo Litvy
Veľvyslanectvo Lotyšška
Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva
Veľvyslanectvo Maltskej republiky
Veľvyslanectvo Mexika
Veľvyslanectvo Nemecka
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
Veľvyslanectvo Nového Zélandu
Veľvyslanectvo Portugalska
Veľvyslanectvo Rakúska
Veľvyslanectvo Rumunska
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
Veľvyslanectvo Španielska
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických
Veľvyslanectvo Srbskej republiky
Veľvyslanectvo Štátu Izrael
Veľvyslanectvo Švajčiarska
Veľvyslanectvo Švédska
Veľvyslanectvo Talianska
Veľvyslanectvo Uruguaja
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

JPEG

Dernière modification : 18/07/2019

Haut de page