Rómovia : sloboda voľného pohybu osôb ; nutnosť integrácie. Odpoveď našim rumunským priateľom 24.08.2010

Stanovisko Pierra Lelloucha, štátneho tajomníka pre európske záležitosti, uverejnené 24/08/2010 vo francúzskom denníku "Le Figaro".

Rómovia : sloboda voľného pohybu osôb ; nutnosť integrácie.
Odpoveď našim rumunským priateľom.

Po svojom rozšírení v roku 2004 o krajiny strednej Európy a pred tromi rokmi aj o Rumunsko a Bulharsko, si Európska únia uvedomila existenciu skutočného « štvrtého sveta ». Žije v nej totiž 9 miliónov Rómov, ktorých životné podmienky veľmi často nezodpovedajú ani základným štandardom ľudskej dôstojnosti.

S príchodom rumunských a bulharských občanov rómskeho pôvodu, ktorí sa utáborili vo francúzskych mestách a na ich predmestiach, sa mnoho Francúzov stalo priamym svedkom tejto reality. Títo ľudia, ktorí často ani nechodili do škôl, sú v mnohých prípadoch obeťami skutočných sietí a obchodu s ľudskými bytosťami, ktoré prosperujú tak, že nútia starých ľudí a deti žobrať na ulici, mladé dievčatá k prostitúcii a neplnoletých k trestnej činnosti. Túto situáciu dobre poznám aj ako poslanec miestneho zastupiteľstva za Paríž a stretáva sa s ňou tiež veľa pravicových i ľavicových starostov po celom Francúzsku.

Prezident republiky a vláda sa rozhodli skoncovať s touto neprípustnou situáciou, vytvorenou vybudovaním nelegálnych táborov po celom území. Niekoľko z nich bolo zlikvidovaných a stovký Rómov sa dobrovoľne vrátili do Rumunska. Niektoré hlasy z Bukurešti či Sofie obvinili Francúzsko, že spochybňuje slobodu voľného pohybu osôb, ktorú predpokladajú uzatvorené zmluvy.

Rád by som v mene francúzskej vlády zdôraznil, že Francúzsku na tejto slobode veľmi záleží : predstavuje pre naše národy najväčšiu vymoženosť budovanía Európy, o to viac pre tých, čo žili za železnou oponou.To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa prezident Chirac veľmi zasadzoval za prijatie Rumunska a Bulharska do Európskej únie, napriek tomu, že bolo veľa takých, čo pochybovali, že tieto štáty sú pripravené integrovať sa. Vzhľadom k tomu, že je sloboda voľného pohybu osôb vzácna, želáme si bojovať proti jej zneužívaniu kriminálnymi živlami, ktoré ťažia z biedy Rómov.Toto je veľmi presne stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii, kde da uvádza, že sloboda voľného pohybu osôb má určité obmedzenia a je zaručená spolu s opatreniami, ktoré sa týkajú « predchádzaniu a potieraniu kriminality ». Nemali by sa v žiadnom prípade stať zámienkou k masívnej imigrácii.

Za posledný rok som už dvakrát navštívil Bukurešť, aby som upozornil našich rumunských priateľov na vážny problém, s ktorým sa stretávame a ktorý si vyžaduje spoločnú odpoveď. Pri mojej poslednej ceste do Bukurešti vo februári 2010 sme sa dohodli, že Rumunsko pridelí štyroch policajtov, ktorí budú pracovať na policajnej prefektúre v Paríži a že vymenuje štátneho tajomníka, ktorý sa bude venovať špeciálne rómskej problematike. Spolu s ministrom vnútra, Briceom Hortefeuxom a ministrom pre integráciu, Ericom Bessonom ich v stredu privítame v Paríži. V septembri potom spoločne Ericom Bessonom znovu navštívime Bukurešť.

Aj napriek týmto prvým pozitívnym krokom, zostáva pre integráciu rómskej populácie ešte veľa, čo bude potrebné urobiť. Spoliehame sa na Rumunsko a Bulharsko, že na seba prevezvú zodpovednosť za svojich vlastných občanov, lebo slobode voľného pohybu osôb z jednej európskej krajiny do druhej predchádza povinnosť každej členskej krajiny zaistiť ochranu a integráciu svojich vlastných štátnych príslušníkov v súlade so základnými princípmi vymedzenými článkom 2 Zmluvy o EÚ : « Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavaní ľudských práv, vrátane práv príslušníkov menšín ».

V tejto súvislosti, a prečo to nepovedať na rovinu, som bol trochu prekvapený niektorými komentármi rumunských a bulharských zodpovedných činiteľov a novinárov, obviňujúcich Francúzsko, že « deportuje » Rómov, zatiaľ čo len aplikuje európske právo a pristupuje k dobrovoľnému návratu s finančnou pomocou a tieto náklady znášajú francúzski daňoví poplatníci. Bola by to naskutku kuriózna interpretácia textov a ducha Európskej únie, keby sme pripustili, že jedinou perspektívou, ktorú môžu niektoré krajiny ponúknuť svojim občanom, je emigrovať do najbohatších európskych krajín, ktoré by pokrývali ipso facto náklady na ich integráciu.

Chcel by som pripomenúť Európskej komisii, ktorá si robí starosti, či Francúzsko dodržuje podmienky návratu Rómov nelegálne sa zdržiavajúcich v tejto krajine, že je zakladajúcim členom Únie a že koná v úplnom súlade s európskym právom. Už v roku 2008, počas svojho predsedníctva EÚ, Francúzsko prejavilo svoj záujem o túto otázku, a prišlo s iniciatívou usporiadať prvý summit o Rómoch. Naproti tomu druhý summit, na ktorom som sa zúčastnil v apríli minulého roka v Córdobe, bol veľkým sklamaním tak pre francúzsku vládu, ktorá od neho očakávala väčšiu mobilizáciu zo strany EÚ, ako aj pre samotné rómske asociácie. Očakávame, že Európska komisia bude takisto veľmi pozorná pokiaľ ide o aplikáciu ďalších práv voči Rómom, ktoré sa týkajú vzdelania, práce, a zdravia ako to predpokladajú rôzne zmluvy a žiadame, aby podstatná časť európskej pomoci (20 miliard eur pre Rumunsko na roky 2007 až 2013) bola priamo pridelená na tento účel. Preto som tiež v mene Francúzska zaistil zaradenie tejto otázky na program Rady v Bruseli, ktorá sa uskutočnila minulý mesiac. Jej zmyslom má byť mobilizácia všetkých členských štátov k tomu, aby Európa zosilnila svoju činnosť týkajúcu sa rómskej problematiky.

Chcem veriť, že nastal okamžik skutočného uvedomenia si tohto problému, tak v domovskýchi štátoch ako aj celej Európskej únii. Nereagovať by znamenalo pridať ďalšiu kapitolu k smutnej histórii Rómov : ich nevoľníctvo až do 19.storočia, deportácie cez 2.svetovú vojnu, represie v komunistických režimoch, mali by vari dnes byť Rómovia odsúdení k tomu, že by z budovania Európy poznali len právo presúvať sa z jednej biednej osady do druhej ? Nereagovať by znamenalo vytvoriť podhubie pre « populistické úlety », ktoré znepokojujú rumunského ministra zahraničných vecí, pána Basconschiho. Nereagovať by tiež znamenalo popierať hodnoty, na ktorých je Európska únia založená./.

Opinion column by M. Pierre LELLOUCHE, Minister of State responsible for European Affairs, published in Le Figaro on 23 August 2010

Roma : Freedom of movement, a duty to integrate

Having expanded into Central Europe in 2004 and then to Romania and Bulgaria three years ago, the European Union is now becoming fully aware of the existence within its borders of an underclass of nine million Roma which all too often are still living below the most basic standards of human dignity.

Many French people witness this at first hand, with the arrival in French cities and suburbs of Romanian and Bulgarian citizens with a Roma background, living in makeshift camps. These groups, which often have never received schooling, are mainly victims of human trafficking networks, which thrive by compelling the young and elderly to beg on our streets, by introducing girls into prostitution and forcing minors into criminal activity. I am also well aware of this situation in my role as an elected representative for Paris, and it is a problem faced by many mayors throughout France, both on the right and left. As a result of the will of the French President and government to put an end to the unacceptable situation created by these illegal camps all over France, which resulted in many of them being broken up and several hundred Roma voluntary returning to Romania, there have been accusations from some quarters in Bucharest and Sofia that France is breaching the freedom of movement set out in EU treaties.

I wish to reiterate on behalf of the French government that this freedom is of foremost importance to France : it is a key part of the construction of Europe, and especially so for those who experienced life behind the Iron Curtain. In fact, it was one of the reasons why Mr Chirac was the strongest advocate of EU membership for Romania and Bulgaria, when many had cast doubts over their readiness to join the EU. But it is because freedom of movement is so precious that we want to prevent it from being corrupted by criminal networks which exploit the poverty of the Roma, and this is exactly what is stipulated in Article 3 of the Treaty on European Union, which states that the free movement of persons is not unrestricted and is ensured in conjunction with measures pertaining to the "prevention and combating of crime." On no account should it become an excuse for mass immigration.

In the last year, I have twice travelled to Bucharest to tell our Romanian friends that were facing a serious problem which requires a common response. Following my last trip there in February 2010, we got Romania to assign four police officers to the Paris police headquarters and to appoint a specific Minister for the Roma, whom Brice Hortefeux, Éric Besson and I will meet in Paris on 25 August. I will make a further trip to Bucharest with Éric Besson in September.

Despite these first positive steps, much remains to be done as regards the integration of Roma populations. We expect Romania and Bulgaria to shoulder their responsibilities with regard to their own citizens, as ahead of the freedom to move from one country to another within the European Union, each Member State has a duty to protect and integrate its own nationals, in line with the fundamental principles of the European Union set out in Article 2 of the Treaty : "The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities."

Given this, I must say that I was somewhat surprised to read certain remarks made by Romanian and Bulgarian officials and commentators accusing France of “deporting” Roma, when we are merely enforcing European law and conducting voluntary repatriation accompanied by financial aid funded by French taxpayers. It would be a very curious interpretation of the letter of the treaties and the spirit of the European Union to consider that the only prospect some countries can offer their Roma citizens is emigration to the richest European countries, which would consequently be responsible for their integration.

I would like to remind the Commission, which is concerned about whether France is providing adequate conditions for the return of illegal Roma immigrants, that France, a founding member of the EU, is acting in full compliance with European law. During its European Union Presidency in 2008, France had already expressed an interest in this issue by taking the initiative to hold the first Summit on the Roma. The second Summit, however, which I attended last April in Cordoba, was a major disappointment both for the French government which was expecting greater mobilisation from the European Union, and for the Roma associations themselves. We expect the Commission to be just as careful as regards applying to Roma other rights (education, work, health) set out in the treaties, and request that a substantial part of European aid (20 billion euro for Romania between 2007 and 2013) be allocated to this end. It is for all these reasons that on France’s behalf I submitted this issue for discussion to the European Council agenda in Brussels last month, in order to mobilise all Member States to strengthen European Union action.

I believe that now is the time to recognise this problem, both in the countries of origin and in the EU as a whole. Inaction would mean adding a new chapter to the story of Roma woes : used as serfs until the 19th century, deported during World War II, suppressed by the Communist regimes, will all that today’s Roma gain from European construction be the right to move from one shanty town to the next ? Inaction would be akin to stoking the "populist excesses", which concerns Mr Baconschi, the Romanian Foreign Affairs Minister. Inaction would mean turning our backs on the very values on which the European Union is built.

Dernière modification : 27/08/2010

Haut de page