Pohľad veľvyslanca Francúzska, zverejnený v denníku SME (12/07/2018)

Francúzsko a Slovensko: sto rokov nás spájajú hodnoty

Dnešné časy sú neisté. Globalizovaný svet musí čeliť kľúčovým výzvam v oblasti bezpečnosti a vojnové hrozby sú naliehavejšie: terorizmus, šírenie jadrových zbraní, používanie chemických zbraní, veľká destabilizácia Ukrajiny vedúca k anexii Krymu, turbulencie spôsobené klimatickými zmenami, nárast extrémizmu a fanatizmu. Drastické, cynické, jednostranné, krátkodobé a unáhlené stratégie podrývajú multilaterálny poriadok, nastolený po Druhej svetovej vojne a jeho inštitúcie, ako aj medzinárodné právo. Nestabilné oportunistické koalície, nacionalistická izolovanosť a pomer síl znemožňujú vykročiť na cestu práva a ohrozujú medzinárodnú reguláciu a hodnotové spoločenstvá.

JPEG

Ani Európska únia, ktorá je viac ako kedykoľvek predtým vlajkovou loďou multilaterálneho poriadku, nie je ušetrená: jej jednota, základy práva a hodnoty, ako aj jej schopnosť rozhodovania a vplyvu, sú zasiahnuté. Európania majú obrovskú zodpovednosť čeliť výzvam. Európska únia sa musí oživiť, zosobniť ochranný, regulovaný a ľudský model globalizácie a bojovať za univerzálne hodnoty a právo.
V tomto kontexte si francúzsky prezident a predsedovia vlád Slovenskej a Českej republiky dňa 30. júna v Paríži a Darney pripomenuli stodva rokov, odkedy Francúzsko uznalo Československú národnú radu, založenú Štefánikom, Masarykom a Benešom. Európska integrácia sa uskutočňuje výrazným uvedomením si a privlastnením našej spoločnej histórie, dedičstva, našej dlhej cesty a spoločného osudu. Toto je pravým posolstvom stého výročia prvej Československej republiky, demokratického a liberálneho štátu, ktorý bránil medzinárodný poriadok voči vzrastajúcemu fašizmu.

Vzhľadom na súčasný nárast populizmu a extrémizmu v samotnej Európe a spochybňovanie európskeho projektu „neliberálnymi“ a nezodpovednými vyhláseniami, dostáva osobitný význam pôvodné demokratické a liberálne dedičstvo, ktoré pred 25 rokmi prebrala demokratická Slovenská republika. Dnešný Európsky projekt, obohatený o národy Strednej Európy, sa poučil z tragickej histórie a omylov XX. storočia: oproti logike blokov (politických zoskupení) a (selektívneho) prístupu « à la carte », predstavuje globálny projekt, ktorý nie je možné rozdeliť tam, kde je podmienkou hospodárskeho a sociálneho úspechu pôvodné spoločenstvo založené na práve a hodnotách, politických záväzkoch a solidarite všetkých národov.
Francúzsko navrhlo zreformovanie Únie, aby sa stala silnejšou a schopnou riadiť svoj osud, vplyvnejšou vo svete, demokratickejšou a slobodnejšou, viac chrániacou a spravodlivejšou. Prezident Emmanuel Macron a kancelárka Angela Merkelová v tomto duchu dňa 19. júna podpísali Mesebergské vyhlásenie, ktorého ambíciou je obnoviť sľuby Európy v oblasti obrany a prosperity voči všetkým jej občanom. Sme rozhodnutí posilňovať a oživovať napredovanie a proces politickej, kultúrnej, ekonomickej a sociálnej konvergencie Európskej únie, ako základu podpory verejnosti a jednoty členských štátov.

Cieľom reformy je posilniť naše inštitúcie a hodnoty. Musí vychádzať z obnovenej vôle európskych občanov prostredníctvom občianskych konzultácií, a tak prispieť k demokratickej diskusii pred európskymi voľbami, ktoré sa budú konať v máji budúceho roka.

Francúzsko i Nemecko sú presvedčené, že Európa potrebuje posilniť aj ako hospodárska a menová veľmoc. Aby teda získala silné hospodárstvo, potrebuje Európska únia aj silnú menovú úniu, inkluzívny motor európskej integrácie. Navrhujeme posilniť dva rozmery Hospodárskej a menovej únie: po prvé, stabilitu, dokončením bankovej únie, spustením záchrannej siete ako odpovede na turbulencie a po druhé, konvergenciu, vytvorením úplne nového rozpočtu eurozóny pre investície, a zintenzívnením úsilia fiškálnej a sociálnej konvergencie.

Je obzvlášť potrebné budovať Európu, ktorá chráni. Cestou prehlbovania Európy obrany, nevyhnutným ako nikdy predtým v dnešnom nepredvídateľnom a nebezpečnom svete, zabezpečením transatlantického spojenia a jej strategickej autonómie, ale tiež cestou upevnenia globálnej a harmonizovanej migračnej politiky. Ako na poslednej Európskej rade uviedol prezident Francúzskej republiky Emmanuel Macron, « nenechali sme sa zlákať tým najhorším », ani vyhláseniami, ktorými rozsievajú strach tí, čo obchodujú s xenofóbiou alebo s nenávisťou voči inakosti. Pripomeňme, že ilegálne migračné toky do Európy boli od r. 2015 delené 9 a že EÚ prijala účinné opatrenia na ich zvládnutie. Európska dohoda, prijatá v júni 2018 a verná našim princípom a princípu právneho štátu, umožní pokračovať v globálnej stratégii, ktorú v r. 2015 vypracovalo Francúzsko a ktorú aktívne podporuje: spolupráca a stabilizácia krajín pôvodu a tranzitu, zvlášť na Blízkom východe a v krajinách Sahelu ; posilnenie vonkajších hraníc Schengenu a harmonizované a solidárne riadenie žiadateľov o azyl.

V procese oživenia Únie zohráva Stredná Európa kľúčovú úlohu. Jej budúca jednota, úspech a dynamika spočíva v jej úplnom začlenení. Vo Francúzsku sa uskutočňuje cestou posilnenia dialógu a spolupráce s krajinami Strednej Európy, opierajúc sa výsadne o Slovensko, ktoré predstavuje európsku syntézu v regióne a ktoré jasne zapísalo svoje predsedníctvo vo Višegrádskej skupine v pragmatickom a konštruktívnom európskom duchu.

Francúzsko po boku Slovenska bude pracovať na zreformovaní EÚ a oživení procesu integrácie. Moja krajina hrdo udržiava pamiatku pevného storočného zväzku so Slovenskom (a Českou republikou), založenom na spoločných osvietenských hodnotách, a 30. júna 2018 obnovila so Slovenskom naše bilaterálne partnerstvo. Toto spojenectvo nás zaväzuje. Pevné priateľstvo, ktorého základom je spoločná európska vízia našej budúcnosti, nám dáva silu, aby sme dennodenne bránili extrémizmu a spoločne pracovali na reformovaní a oživení EÚ a tak zabezpečili jej väčšiu ochranu, konvergenciu a solidaritu.

Pohľad veľvyslanca zverejnený v Slovak Spectator:

Our union is based on joint enlightenment values

France and Slovakia: a centennial union serving the revival of Europe through the path of law and values

Christophe Léonzi is the French Ambassador to Slovakia

These times are uncertain. The globalised world has to face key challenges in security, and war threats are more pressing: terrorism, nuclear arms proliferation, use of chemical weapons, huge destabilisation of Ukraine leading to the annexation of Crimea, turbulence caused by climatic changes, and increasing extremism and fanaticism. Drastic, cynical, unilateral, short-lived and hasty strategies undermine the multilateral order and institutions installed after World War II. The unstable opportunist coalitions, nationalist isolation, and balance of power make it impossible to embark on the path of law, and threaten international regulation and alliance of values.

The European Union, which is more than ever a flagship of the multilateral order, has not been spared, either; its unity, fundamental of laws and values, as well as its ability to make decisions and have an impact have been affected. Europeans have enormous responsibility to face these challenges. The EU has to revive itself, to make the protective, regulated and human model of globalisation more personal, and to fight for universal values and laws.
The legacy of Czechoslovakia

In this context, the French President and prime ministers of governments of the Slovak and Czech Republic commemorated on June 30 a hundred years since France acknowledged the Czechoslovak National Council, founded by M.R. Štefánik, T.G. Masaryk and Edvard Beneš. The European integration was reached with considerable awareness and appropriation of our common history, legacy, our long journey and joint fate. This is the true message of the centenary of the first Czechoslovak Republic, the democratic and liberal state that defended international order against growing fascism.

Due to the current rise in populism and extremism within Europe, and the questioning of the European project by “non-liberal” and irresponsible statements, the original democratic and liberal legacy, which was created over 20 years ago by the democratic Slovak Republic, gains a special meaning.
The French proposal for EU reform

The current European project, enriched in nations of central Europe, has learned from the tragic history and errors of the 20th century. Compared to logic of blocks (political groupings) and (selective) “à la carte” approach, it represents the global project which cannot be divided; the precondition for economic and social success is the original community based on law and values, political obligations and solidarity of all nations.

France has proposed reformation of the EU, so that it can become stronger, more influential, democratic, free, protective and just while steering its own fate. President Emmanuel Macron and Chancellor Angela Merkel signed to this end the Meseberg Declaration whose ambition is to renew Europe’s pledges in defence and prosperity towards all of its citizens. We are determined to boost and revive the progress and the process of political, cultural, economic and social convergence of the European Union as the foundation of the public’s support and unity of member states.

The goal of the reform is to strengthen our institutions and values. It needs to stem from the renewed will of European citizens through civic consultations, and thus contribute to democratic discussion before the European election take’s place next May.
Stronger Europe

France and Germany are convinced that Europe needs to be empowered as an economic and monetary super-power. To achieve a strong economy, the EU also needs a strong monetary union, the inclusive engine of European integration. We propose to boost two dimensions of the Economic and Monetary Union: firstly, its stability by completing the bank union, launching a safety net as an answer to turbulence; and secondly, its convergence by creating a brand new eurozone budget for investments, and by intensifying the effort of fiscal and social convergence.

It is especially important to build a Europe that protects by deepening its defense system, which has never been more necessary in our current unpredictable and dangerous world. This will be achieved by securing the Transatlantic connection and its strategic autonomy, but also through reinforcing a global and harmonised migration policy. As President of the French Republic Emmanuel Macron said at the latest session of the European Council, “We have not let ourselves be lured by the worst”, nor by the statements of fearmongers who trade with xenophobia, or with hatred towards otherness.

Let us remind that illegal migration flows to Europe have been divided (by nine) since 2015, and that the EU has adopted effective measures to handle them. The European agreement adopted in June 2018 is true to our principles and the principle rule of law, and will enable the continuation of a global strategy elaborated in 2015 by France, which actively supports cooperation and stabilisation of the countries of origin and transit, especially in the Middle east and in Sahel countries. The agreement will also boost the external Schengen borders and harmonise the management of asylum seekers.
Partnership of values

In the process of reviving the EU, central Europe plays a key role. Its future unity, success and dynamics lie in its full inclusion. In France, it is implemented through promoting dialogue and cooperation with central-European countries, relying eminently on Slovakia, which represents European synthesis in the region and which has clearly recorded its Visegrad Group presidency in the pragmatic and constructive European spirit.

Sided by Slovakia, France will work on reforming the EU and reviving the process of integration. My country proudly keeps the memory of firm centennial union with Slovakia (and the Czech Republic), based on joint enlightenment values. On June 30, 2018, we renewed our bilateral partnership with Slovakia and this alliance obligates us. The firm friendship based on joint European vision of our future gives us power to defend ourselves daily against extremism and jointly work on reforming and reviving the EU, thus securing its greater protection, convergence and solidarity.

Dernière modification : 10/09/2018

Haut de page