Francúzsky projekt Európy

Francúzsky premiér Manuel Valls predstavil európsky projekt Francúzska.

O tri dni, 9. mája, všetky krajiny Európy oslávia výročie Schumanovej deklarácie, ktorá pred 65 rokmi spustila európske dobrodružstvo. Toto výročie bude príležitosťou pripomenúť výnimočný charakter európskeho projektu, ktorý je bezprecedentný vo svete a podčiarknuť konkrétne výsledky, ktoré priniesol, počnúc nastolením trvalého mieru a stability v krajinách, ktoré sa suverénne rozhodli vstúpiť do Európskej únie. Čeliac výzvam a pochybnostiam, ktoré sa môžu vyskytnúť tvárou v tvár Európe, ktorá sa niekedy javí ako príliš vzdialená, je takisto dôležité opätovne potvrdiť silnú ambíciu, ktorú prináša Francúzsko pre Európu: vybudovať Európu rastu, a teda zamestnanosti a investícií, Európu, ktorá prináša občanom ochranu a bezpečnosť a Európu, ktorá podporuje aj svoj kultúrny, sociálny a environmentálny model.

Na podnet prezidenta republiky sa francúzska vláda snaží ponúkať tento cieľ už od r. 2012. Vláda v tom bude pokračovať, podporujúc taký projekt pre Európu, ktorý sa zameriava na tri základné oblasti.

1/ Európa rastu

Občania si želajú prosperujúcu Európu, ktorá vytvára pracovné miesta a udržateľný rast.

Európska makroekonomická politika prešla obrovskou zmenou. Európska centrálna banka zaviedla dynamickú menovú politiku a priaznivé prostredie pre oživenie v Európe. Hodnota eura v dôsledku toho poklesla voči doláru o 20% v prospech vývozu európskych podnikov a úrokové sadzby nikdy neboli také nízke ako od začiatku roka 2015.

Hospodárska stratégia Európy je teraz viac vyvážená a je založená na troch pilieroch: oživenie investícií; rozpočtová konsolidácia; štrukturálne reformy. Vláda vyzvala k tomuto prístupu. Od r. 2012 bojuje aj za to, aby sa investície stanovili ako priorita v Európe. V súčasnosti je cieľom čo najrýchlejšie uskutočnenie Junckerovho plánu 315 Mds€. Únia bude potom musieť ísť ešte ďalej a preskúmať všetky prostriedky na rozšírenie Junckerovho plánu.

Rozpočtová konsolidácia je nevyhnutná na zabezpečenie udržateľnosti verejných financií a zaručenie nezávislosti našich rozhodnutí a budúcnosti našich detí. Vláda sa takisto zaviazala do r. 2017 k opätovnému zníženiu nominálneho deficitu pod 3%. Tento cieľ sa bude uskutočňovať za prísneho dodržiavania nevyhnutnej podpory rastu.

Štrukturálne reformy sú takisto nevyhnutné, aby sa ekonomika stala konkurencieschopnejšou a pohotovejšou. Francúzsko sa im významne venuje, ako to detailne popisuje národný reformný program, ktorý bol nedávno zaslaný Európskej komisii. Hospodárska politika vlády, založená najmä na znižovaní daní z príjmov, znižovaní odvodov pre ľudí s nižšími príjmami, nedávno odsúhlasené činnosti na obnovenie marže a zvýšenú amortizáciu investícií podnikov, má za cieľ posilnenie prvkov prospešných pre hospodárske oživenie.

Napriek tomu koordinácia hospodárskych politík v rámci eurozóny stále nepostačuje na úplné oživenie rastu a zamestnanosti. V rámci prebiehajúcich prác na prehlbovaní Hospodárskej a menovej únie, vláda sa bude zasadzovať, aby k nej v analýzach eurozóny pristupovalo ako k celku, a nie prihliadalo k individuálnej situácii každej krajiny. Táto úloha sa týka fiškálnej politiky, ale tiež štrukturálnych politík, daňových a sociálnych otázok.

Päť miliónov mladých Európanov je dnes nezamestnaných. Musíme urobiť všetko pre nápravu tejto neprijateľnej situácie. Európske iniciatívy, umožňujúce všetkým mladým do 25 rokov buď sa dovzdelávať alebo si nájsť prácu, by sa mali prejaviť v plnej miere. Treba tiež pokračovať v rozvíjaní programu Erazmus: je to jeden z najkrajších úspechov Európskej únie, ale tento program je stále príliš elitársky. Vláda preto na úrovni Európskej únie podporí myšlienku posilnenia európskej civilnej služby, vytvorenie skutočného profesionálneho Erazmu, ktorý by umožnil definovať postavenie európskeho študenta a zavedenie skutočného študentského európskeho preukazu, ktorý by umožnil mladým ľuďom jednoduchší prístup k určitým právam a službám (knižnice, ubytovanie, univerzitné stravovanie atď.).

Aby sme obnovili nádej, Európa musí byť na čele v oblasti prenosu energií. Musíme si viac uvedomovať nutnosť boja proti globálnemu otepľovaniu v rozvojových modeloch. Európa tiež musí jednohlasne hovoriť o konferencii Paris Climat 2015: je to podmienka na dosiahnutie celosvetovej ambicióznej dohody. Je to zjednocujúci projekt, hybná sila hospodárskeho rastu, vrátane priemyslu, výzva pre celú planétu.

2/ Európa, ktorá ochraňuje

Európski občania potrebujú tiež Európu, ktorá by ich chránila. V súvislosti so šírením rizík a hrozieb a vzhľadom na geostrategický kontext, ktorý sa v posledných rokoch podstatne zmenil, Európska únia sa musí zjednotiť pre:

  • Účinný boj proti terorizmu, nakoľko hrozba stále trvá: prioritou je uplatnenie plánu neformálneho zasadnutia Európskej rady zo dňa 12. februára 2015, s vytvorením registra údajov o cestujúcich v leteckej doprave, za účelom lepšej identifikácie potenciálnych teroristov; s cielenou Schengenskou reformou na zavedenie povinných systematických kontrol na vonkajších hraniciach; s väčším počtom prostriedkov na boj proti obchodovaniu so zbraňami a financovaniu terorizmu; a tiež s prácou vykonávanou Net operátormi.
  • Pokračovať v budovaní Európy obrany: už nie je potrebné dokazovať prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou; keď Francúzsko zasahuje v Saheli, bojuje tiež proti rozmachu terorizmu na území Únie a teda v službách všetkých Európanov. Avšak Francúzsko nemôže, ani nechce, konať osamotene. Ciele pre Európsku radu, ktorá zasadne v júni, sú jasné: podporovať prostriedky zodpovedajúce výzvam a hrozbám, ktorým musia Európania čeliť, aj vzhľadom na európske vojenské možnosti (najmä bezpilotné lietadlá); posilňovať európsky obranný priemysel; zlepšiť jeho schopnosť okamžite zasiahnuť v prípade kritických scenárov; vytvoriť nástroje (financovanie a materiál) umožňujúce dôveryhodne pomáhať spojencom a partnerom (zvlášť africkým) Európy.
  • Vytvoriť ambicióznu prisťahovaleckú politiku: nakoľko počet migrantov v Stredozemnom mori neustále rastie, je potrebná jasná odpoveď Únie. Zasadnutie Európskej rady 23. apríla prinieslo prvé výsledky: strojnásobenie prostriedkov na operácie agentúry FRONTEX v Stredozemnom mori; intenzívnejší boj proti obchodníkom s ľuďmi; povinnosť udeľovať azyl pre osoby, ktoré sú vo svojej krajine v nebezpečenstve a politika návratu nelegálnych migrantov. Je potrebné ďalej pracovať a budovať skutočnú európsku migračnú politiku založenú na troch prioritách: 1°/riešiť základné príčiny migrácie; 2°/ zabezpečiť účinnú kontrolu na vonkajších hraniciach v súlade s najnovšími poznatkami agentúry FRONTEX smerom k európskemu systému pohraničnej stráže; 3°/ posilniť solidaritu medzi členskými štátmi umožňujúc krajinám, ktorých sa to najviac týka, plniť svoje záväzky na vonkajších hraniciach a lepšie si rozdeliť prijatie utečencov v rámci všetkých členských štátov.

3/ Európa, ktorá potvrdzuje svoje záujmy a svoje hodnoty

Európa, to nie je iba prostý trh. Je tiež, a to predovšetkým, spoločenstvom hodnôt. Napriek svojim rozdielom, Európania majú zdieľať to podstatné: slobodu, pluralizmus, toleranciu, rovnosť žien a mužov, úlohu kultúry, sociálne normy, ľudskú dôstojnosť - Európa je jediným miestom na svete, ktoré úplne zrušilo trest smrti; súčasný stav nám pripomína, že toto nie je definitívny výdobytok, ale neustály zápas.

Uvedené hodnoty sú silou, ktorá pomáha Európe presadzovať svoje záujmy vo všetkých zápasoch, ktorými prechádza.

Preto treba podporiť kultúrny a kreatívny priemysel, ktorý predstavuje 4% hrubého domáceho produktu a treba chrániť autorské práva, presadiť zodpovedajúce zdanenie a regulovať digitálne platformy.
 
Zároveň je potrebné plne presadzovať európske záujmy v obchodnej oblasti: nespochybňovať otvorenie európskych ekonomík. Veď môže viesť k rastu navyše. V tejto súvislosti musíme silne presadzovať ofenzívne záujmy Európy (tak ako v rámci rokovaní o transatlantickom partnerstve, otvorenie trhov verejného obstarávania alebo zbližovanie právnych predpisov) a podporovať európske hodnoty (sociálne, zdravotné a environmentálne normy, stravovacie vzory, kultúrne špecifiká atď.). Obchodné rokovania sa musia reálne niesť v duchu otvorenosti, reciprocity a dodržiavania pravidiel.
Aby sme boli dôveryhodní na medzinárodnej scéne, Európa musí najskôr zaistiť rešpektovanie týchto hodnôt na svojom teritóriu. Vnútorný trh ako základ a hlavný zdroj hospodárskeho rastu a pravidlá súvisiace s voľným pohybom pracujúcich musia rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže. Konkrétne, je potrebné bojovať proti všetkým formám sociálneho a daňového dumpingu:

  • V sociálnej oblasti, je potrebné pokračovať v regulácii vysielania pracovníkov a rozšírení zodpovednosti príkazcov vo všetkých oblastiach ; rovnako je potrebné pracovať na vytvorení minimálnej mzdy v Európskej Únií alebo minimálne v rámci eurozóny, samozrejme, berúc do úvahy odlišné životné úrovne.
  • V daňovej oblasti je absolútne nevyhnutné bojovať proti všetkým formám optimalizácie, za účelom dodržania jednoduchého princípu: podniky nemôžu mať daňové úniky. Návrhy, ktoré by čoskoro mala predložiť Komisia, budú z tohto hľadiska dôležité.
  • Napokon, čo sa týka metódy, je podstatné inak vybudovať Európu: je to požiadavka jej občanov, ktorí ju vnímajú ako príliš komplikovanú a nie dosť čitateľnú. Je to často prípad poľnohospodárov, ktorí sú dnes znepokojení zavedením spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale aj vedcov alebo regiónov. Prezident Republiky sám zdôraznil tento bod v predvečer európskych volieb v r. 2014. Zjednodušenie musí byť pre Európu – ako aj na národnej úrovni – zásadnou požiadavkou, v záujme podnikov a občanov, aby mohli plne ťažiť z programov a politík Európskej únie.

Dernière modification : 23/06/2015

Haut de page