COP 21 : Parížska dohoda v 4 kľúčových bodoch

« Návrh dohody je diferencovaný, spravodlivý, udržateľný, dynamický, vyrovnaný a právne záväzný. » Laurent Fabius, Prezident COP21.

JPEG

  • Spravodlivá a diferencovaná dohoda

S ohľadom na príslušné schopnosti a rozmanité vnútroštátne súvislosti, dohoda uznáva spoločnú a zároveň rozdielnu zodpovednosť jednotlivých krajín voči problému, ktorý predstavujú klimatické zmeny.

Zohľadňuje najmä úroveň rozvoja a špecifické potreby najohrozenejších krajín. Okrem finančných záväzkov sú priemyselné krajiny povinné uľahčiť prechod technológií, v širšom rozsahu prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Pokiaľ ide o transparentnosť, aby bolo možné sledovať úsilie každého, bol zavedený systém monitorovania záväzkov jednotlivých krajín, s možnosťou určitej flexibility pre rozvojové krajiny.

  • Udržateľná a dynamická dohoda

Cieľom dohody je udržanie priemerného zvyšovania teploty výrazne pod 2°C voči predindustriálnej úrovni, ako aj pokračovať v úsilí obmedziť zvyšovanie teploty na 1,5°C.

Parížka dohoda preto ukladá každej z krajín, aby každých päť rokov prehodnotila svoje záväzky na zníženie vlastných emisií skleníkových plynov. Každý nový príspevok, ktorý bol určený na vnútroštátnej úrovni, musí zahŕňať pokrok voči predchádzajúcemu príspevku.

Zmluvné strany sa zaviazali v čo najkratšom čase dosiahnuť vrchol svetových emisií sklaníkových plynov, aby bolo možné dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami a ich náhradou v 2. polovici storočia. Jednotlivé krajiny musia tiež zvýšiť svoje úsilie na zmiernenie a zníženie vlastných emisií skleníkových plynov.

  • Univerzálna a právne záväzná dohoda

195 zmluvných krajín sa zaviazalo navrhnúť dlhodobé rozvojové stratégie nízkych emisií skleníkových plynov. Prvýkrát bola podpísaná univerzálna dohoda v oblasti boja proti klimatickým zmenám.

Zmluvné krajiny budú uplatňovať určité právne záväzné pravidlá, ktoré sú súčasťou implementácie dohody, ako napr. povinnosť vyspelých krajín finančne podporovať rozvinuté krajiny.

  • Čo bude nasledovať ?

Krajiny podpíšu dohodu 22. apríla 2016 v New Yorku, s účinnosťou od r. 2020. Rozhodnutie, ktoré bolo prijaté počas COP 21 a ktoré je pripojené k zmluve, stanovuje viaceré etapy, ktoré podporujú a pripravujú jej realizáciu: prehodnotenie príspevkov v r. 2018, zmobilizovanie financií s cieľom dosiahnuť v r. 2020 hranicu 100 miliónov dolárov ročne.

Dohoda zahŕňa činnosť mimovládnych aktérov, ktorí sa už na podnet Parížskej výzvy zmobilizovali, a na základe ktorej sa 800 podnikov, investorov, miest a regiónov z celého sveta zaväzuje prekročiť ambicióznu úroveň Parížskej dohody o klimatických zmenách.

Dernière modification : 21/11/2017

Haut de page