1948 – 2018 – 70. výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Vedenie Archívov, v spolupráci s Radou štátu, usporiada 11. decembra 2018 v v centre diplomatických archívov Courneuve a 12. decembra 2018 na Quai d’Orsay študijné dni pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a 50. výročia udelenia Nobelovej ceny za mier Renému Cassinovi.

Študijné dni pripomínajú nastolenie ľudských práv v medzinárodných vzťahoch a ich miesto v súčasnom svete. Pokrok vo vývoji ľudských práv zostáva výzvou nielen po ukončení dvoch svetových konfliktov, historickým prijatím rezolúcie 217 A III na Valnom zhromaždení OSN dňa 10. decembra 1948, ale aj po ukončení koloniálnej nadvlády, alebo na konci studenej vojny.

Medzinárodná konferencia o ľudských právach, ktorá sa konala v dňoch 14. až 25. júna 1993 vo Viedni, je silným potvrdením univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv, ktoré dnes, okrem mieru a rozvoja, predstavujú jeden z pilierov Spojených národov. Toto zapísanie ľudských práv po dlhom čase združí diplomatov, historikov a právnikov, aby na túto tému diskutovali s využitím neznámych alebo nedávno otvorených zdrojov a archívov.

https://www.theatre-chaillot.fr/en/saison-2018-2019/veillee-lhumanite-wake-humanity

http://www.un.org/en/events/humanrightsday/

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

Články 13 a 14 :

Článok 13 :

1. Každý má právo voľne sa pohybovať a slobodne si voliť bydlisko vo vnútri ktoréhokoľvek štátu.
2. Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.

Článok 14 :

1) Každý má právo vyhľadať a požívať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.
2) Tohto práva sa nemožno dovolávať v prípade stíhania vznikajúceho skutočne na základe nepolitických trestných činov alebo konaní, ktoré odporujú cieľom a zásadám Organizácie spojených národov.

JPEG

Dernière modification : 14/01/2019

Haut de page